Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Dịch vụ Facebook
1Tăng like bài viết gói 2Server 21: 25 đ
Server 29: 16 đ
Server 210: 25 đ
Server 211: 25 đ
Server 21 tăng cảm xúc: 25 đ
Server 26 tăng cảm xúc: 35 đ
Server 28 tăng cảm xúc: 35 đ
Server 24: 35 đ
Server 24 tăng cảm xúc: 35 đ
Server 21: 35 đ
Server 220: 35 đ
Server 212: 50 đ
Server 21: 24 đ
Server 29: 15 đ
Server 210: 24 đ
Server 211: 24 đ
Server 21 tăng cảm xúc: 23 đ
Server 26 tăng cảm xúc: 34 đ
Server 28 tăng cảm xúc: 33 đ
Server 24: 34 đ
Server 24 tăng cảm xúc: 34 đ
Server 21: 34 đ
Server 220: 33 đ
Server 212: 48 đ
Server 21: 22 đ
Server 29: 15 đ
Server 210: 23 đ
Server 211: 23 đ
Server 21 tăng cảm xúc: 21 đ
Server 26 tăng cảm xúc: 33 đ
Server 28 tăng cảm xúc: 30 đ
Server 24: 33 đ
Server 24 tăng cảm xúc: 33 đ
Server 21: 33 đ
Server 220: 31 đ
Server 212: 46 đ
2Tăng like bài viếtServer 6: 50 đ
Server 1: 35 đ
Server 7: 13 đ
Server 3: 12 đ
Server 2: 15 đ
Server 5: 18 đ
Server 10: 8 đ
Server 4: 8 đ
Server 8: 25 đ
Server 11: 19 đ
Server 6: 47 đ
Server 1: 33 đ
Server 7: 12 đ
Server 3: 11 đ
Server 2: 14 đ
Server 5: 17 đ
Server 10: 8 đ
Server 4: 8 đ
Server 8: 24 đ
Server 11: 18 đ
Server 6: 44 đ
Server 1: 30 đ
Server 7: 12 đ
Server 3: 11 đ
Server 2: 14 đ
Server 5: 16 đ
Server 10: 8 đ
Server 4: 8 đ
Server 8: 23 đ
Server 11: 17 đ
3Tăng like bài viết chậmServer 1: 90 đ
Server 2: 70 đ
Server 3: 150 đ
Server 4: 220 đ
Server 1: 88 đ
Server 2: 68 đ
Server 3: 145 đ
Server 4: 210 đ
Server 1: 85 đ
Server 2: 65 đ
Server 3: 140 đ
Server 4: 190 đ
4Tăng sub/followServer 1: 95 đ
Server 11: 55 đ
Server 12: 100 đ
Server 5: 10 đ
Server 7: 30 đ
Server 9: 35 đ
Server 31: 120 đ
Server 4: 35 đ
Server 3: 45 đ
Server 2: 80 đ
Server 13: 50 đ
Server 6: 40 đ
Server 1: 93 đ
Server 11: 53 đ
Server 12: 95 đ
Server 5: 10 đ
Server 7: 28 đ
Server 9: 33 đ
Server 31: 110 đ
Server 4: 33 đ
Server 3: 43 đ
Server 2: 78 đ
Server 13: 45 đ
Server 6: 39 đ
Server 1: 90 đ
Server 11: 45 đ
Server 12: 90 đ
Server 5: 10 đ
Server 7: 26 đ
Server 9: 31 đ
Server 31: 100 đ
Server 4: 31 đ
Server 3: 42 đ
Server 2: 75 đ
Server 13: 40 đ
Server 6: 38 đ
5Tăng sub/follow Gói 2Server 21: 95 đ
Server 71: 90 đ
Server 25: 38 đ
Server 21: 35 đ
Server 24: 35 đ
Server 21: 93 đ
Server 71: 88 đ
Server 25: 37 đ
Server 21: 33 đ
Server 24: 33 đ
Server 21: 90 đ
Server 71: 86 đ
Server 25: 35 đ
Server 21: 30 đ
Server 24: 31 đ
6Tăng like follow FanpageServer 11: 75 đ
Server 12: 90 đ
Server 14: 65 đ
Server 7: 70 đ
Server 3: 90 đ
Server 2: 75 đ
Server 4: 39 đ
Server 8: 90 đ
Server 13: 50 đ
Server 6: 60 đ
Server 5: 55 đ
Server 9: 60 đ
Server 1: 95 đ
Server 11: 72 đ
Server 12: 85 đ
Server 14: 64 đ
Server 7: 66 đ
Server 3: 87 đ
Server 2: 73 đ
Server 4: 38 đ
Server 8: 88 đ
Server 13: 45 đ
Server 6: 57 đ
Server 5: 53 đ
Server 9: 55 đ
Server 1: 93 đ
Server 11: 68 đ
Server 12: 82 đ
Server 14: 63 đ
Server 7: 60 đ
Server 3: 83 đ
Server 2: 70 đ
Server 4: 37 đ
Server 8: 84 đ
Server 13: 42 đ
Server 6: 55 đ
Server 5: 49 đ
Server 9: 53 đ
Server 1: 88 đ
7Tăng like follow Fanpage 2Server 21: 60 đ
Server 26: 70 đ
Server 71: 90 đ
Server 78: 95 đ
Server 25: 80 đ
Server 24: 80 đ
Server 21: 58 đ
Server 26: 68 đ
Server 71: 88 đ
Server 78: 93 đ
Server 25: 78 đ
Server 24: 78 đ
Server 21: 56 đ
Server 26: 65 đ
Server 71: 86 đ
Server 78: 91 đ
Server 25: 75 đ
Server 24: 75 đ
8Tăng bình luậnServer 1: 1200 đ
Server 3: 500 đ
Server 5: 550 đ
Server 8: 15000 đ
Server 1: 1150 đ
Server 3: 495 đ
Server 5: 540 đ
Server 8: 14500 đ
Server 1: 1000 đ
Server 3: 490 đ
Server 5: 530 đ
Server 8: 14000 đ
9Tăng like bình luậnServer 1: 70 đ
Server 2: 42 đ
Server 3: 130 đ
Server 1: 66 đ
Server 2: 40 đ
Server 3: 120 đ
Server 1: 60 đ
Server 2: 35 đ
Server 3: 110 đ
10Chia sẻ bài viếtServer 3: 300 đ
Server 1: 1300 đ
Server 6: 400 đ
Server 7: 900 đ
Server 4: 30 đ
Server 8: 32 đ
Server 5: 70 đ
Server 3: 290 đ
Server 1: 1200 đ
Server 6: 390 đ
Server 7: 850 đ
Server 4: 27 đ
Server 8: 29 đ
Server 5: 65 đ
Server 3: 280 đ
Server 1: 1000 đ
Server 6: 380 đ
Server 7: 800 đ
Server 4: 24 đ
Server 8: 25 đ
Server 5: 60 đ
11Tăng Share LivestreamServer 1: 700 đ
Server 2: 1000 đ
Server 3: 700 đ
Server 1: 650 đ
Server 2: 900 đ
Server 3: 680 đ
Server 1: 600 đ
Server 2: 800 đ
Server 3: 630 đ
12Đánh giá fanpageServer 1: 570 đ
Server 2: 3000 đ
Server 3: 1200 đ
Server 4: 1000 đ
Server 1: 530 đ
Server 2: 2800 đ
Server 3: 1100 đ
Server 4: 950 đ
Server 1: 500 đ
Server 2: 2500 đ
Server 3: 1000 đ
Server 4: 900 đ
13Tăng mắt livestreamServer 3: 7 đ
Server 2: 6 đ
Server 1: 5 đ
Server 4: 7 đ
Server 6: 7 đ
Server 5: 7 đ
Server 3: 6 đ
Server 2: 5 đ
Server 1: 4 đ
Server 4: 6 đ
Server 6: 6 đ
Server 5: 6 đ
Server 3: 5 đ
Server 2: 5 đ
Server 1: 4 đ
Server 4: 5 đ
Server 6: 6 đ
Server 5: 6 đ
14Tăng member groupServer 1: 35 đ
Server 3: 35 đ
Server 2: 33 đ
Server 4: 30 đ
Server 6: 35 đ
Server 5: 80 đ
Server 13: 20 đ
Server 1: 34 đ
Server 3: 28 đ
Server 2: 31 đ
Server 4: 28 đ
Server 6: 32 đ
Server 5: 77 đ
Server 13: 19 đ
Server 1: 32 đ
Server 3: 25 đ
Server 2: 27 đ
Server 4: 26 đ
Server 6: 28 đ
Server 5: 72 đ
Server 13: 18 đ
15Tăng view videoServer 1: 45 đ
Server 7: 35 đ
Server 8: 130 đ
Server 3: 15 đ
Server 9: 45 đ
Server 4: 20 đ
Server 1: 42 đ
Server 7: 34 đ
Server 8: 120 đ
Server 3: 14 đ
Server 9: 41 đ
Server 4: 19 đ
Server 1: 38 đ
Server 7: 33 đ
Server 8: 110 đ
Server 3: 13 đ
Server 9: 39 đ
Server 4: 17 đ
16Tăng view storyServer 1: 20 đ
Server 3: 50 đ
Server 2: 50 đ
Server 1: 18 đ
Server 3: 46 đ
Server 2: 47 đ
Server 1: 15 đ
Server 3: 42 đ
Server 2: 43 đ
17Tăng like reelsServer 1: 27 đ
Server 2: 28 đ
Server 3: 25 đ
Server 1: 26 đ
Server 2: 26 đ
Server 3: 23 đ
Server 1: 23 đ
Server 2: 25 đ
Server 3: 20 đ
18Tăng view reelsServer 4: 35 đ
Server 1: 60 đ
Server 2: 20 đ
Server 3: 12 đ
Server 4: 34 đ
Server 1: 56 đ
Server 2: 17 đ
Server 3: 10 đ
Server 4: 33 đ
Server 1: 50 đ
Server 2: 14 đ
Server 3: 8 đ
19Tăng comment reelsServer 2: 600 đ
Server 3: 650 đ
Server 2: 550 đ
Server 3: 600 đ
Server 2: 500 đ
Server 3: 550 đ
20Tăng share reelsServer 2: 600 đ
Server 2: 550 đ
Server 2: 500 đ
21Gói VIP Like ThángServer 5: 2000 đ
Server 1: 1250 đ
Server 2: 2300 đ
Server 3: 1800 đ
Server 4: 1400 đ
Server 7: 1250 đ
Server 8: 2200 đ
Server 5: 1800 đ
Server 1: 1100 đ
Server 2: 2000 đ
Server 3: 1700 đ
Server 4: 1350 đ
Server 7: 1100 đ
Server 8: 2100 đ
Server 5: 1600 đ
Server 1: 900 đ
Server 2: 1800 đ
Server 3: 1600 đ
Server 4: 1300 đ
Server 7: 900 đ
Server 8: 1900 đ
22Gói VIP Comment ThángServer 1: 540 đ
Server 2: 650 đ
Server 3: 520 đ
Server 1: 530 đ
Server 2: 630 đ
Server 3: 500 đ
Server 1: 500 đ
Server 2: 600 đ
Server 3: 480 đ
23Gói VIP Like Group ThángServer 1: 15 đ
Server 2: 22 đ
Server 1: 14 đ
Server 2: 21 đ
Server 1: 13 đ
Server 2: 20 đ
Dịch vụ Instagram
24Follow InstagramServer 1: 75 đ
Server 2: 73 đ
Server 3: 24 đ
Server 5: 50 đ
Server 7: 18 đ
Server 4: 51 đ
Server 6: 66 đ
Server 1: 72 đ
Server 2: 71 đ
Server 3: 23 đ
Server 5: 48 đ
Server 7: 16 đ
Server 4: 48 đ
Server 6: 62 đ
Server 1: 69 đ
Server 2: 68 đ
Server 3: 22 đ
Server 5: 45 đ
Server 7: 14 đ
Server 4: 43 đ
Server 6: 55 đ
25Like InstagramServer 1: 50 đ
Server 2: 40 đ
Server 6: 24 đ
Server 3: 15 đ
Server 5: 5 đ
Server 4: 32 đ
Server 1: 48 đ
Server 2: 38 đ
Server 6: 23 đ
Server 3: 13 đ
Server 5: 5 đ
Server 4: 30 đ
Server 1: 45 đ
Server 2: 35 đ
Server 6: 21 đ
Server 3: 11 đ
Server 5: 4 đ
Server 4: 27 đ
26Comment InstagramServer 1: 1000 đ
Server 2: 600 đ
Server 1: 950 đ
Server 2: 550 đ
Server 1: 900 đ
Server 2: 500 đ
27Tăng View InstagramServer 1: 20 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 15 đ
Server 6: 3 đ
Server 4: 55 đ
Server 5: 20 đ
Server 1: 18 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 13 đ
Server 6: 3 đ
Server 4: 53 đ
Server 5: 17 đ
Server 1: 17 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 12 đ
Server 6: 3 đ
Server 4: 47 đ
Server 5: 12 đ
28Tăng Mắt LivestreamServer 1: 10 đ
Server 1: 9 đ
Server 1: 8 đ
29Like Instagram ThángServer 1: 50 đ
Server 2: 25 đ
Server 1: 47 đ
Server 2: 22 đ
Server 1: 44 đ
Server 2: 19 đ
Dịch vụ Tiktok
30Tăng Follow TiktokServer 1: 70 đ
Server 5: 57 đ
Server 6: 75 đ
Server 3: 70 đ
Server 8: 65 đ
Server 4: 90 đ
Server 7: 50 đ
Server 9: 60 đ
Server 1: 67 đ
Server 5: 56 đ
Server 6: 70 đ
Server 3: 67 đ
Server 8: 62 đ
Server 4: 86 đ
Server 7: 47 đ
Server 9: 57 đ
Server 1: 64 đ
Server 5: 55 đ
Server 6: 68 đ
Server 3: 58 đ
Server 8: 58 đ
Server 4: 82 đ
Server 7: 44 đ
Server 9: 55 đ
31Tăng tim TiktokServer 3: 35 đ
Server 5: 42 đ
Server 6: 25 đ
Server 7: 18 đ
Server 8: 35 đ
Server 2: 25 đ
Server 3: 33 đ
Server 5: 39 đ
Server 6: 23 đ
Server 7: 16 đ
Server 8: 33 đ
Server 2: 23 đ
Server 3: 31 đ
Server 5: 37 đ
Server 6: 20 đ
Server 7: 14 đ
Server 8: 31 đ
Server 2: 20 đ
32Tăng view TiktokServer 1: 5 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 2 đ
Server 4: 3 đ
Server 5: 3 đ
Server 6: 1 đ
Server 7: 1 đ
Server 1: 5 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 2 đ
Server 4: 3 đ
Server 5: 3 đ
Server 6: 1 đ
Server 7: 1 đ
Server 1: 4 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 3 đ
Server 4: 2 đ
Server 5: 2 đ
Server 6: 1 đ
Server 7: 1 đ
33Tăng Comment TiktokServer 4: 850 đ
Server 5: 750 đ
Server 6: 850 đ
Server 3: 600 đ
Server 4: 840 đ
Server 5: 700 đ
Server 6: 840 đ
Server 3: 570 đ
Server 4: 830 đ
Server 5: 650 đ
Server 6: 830 đ
Server 3: 550 đ
34Tăng share tiktokServer 2: 20 đ
Server 3: 20 đ
Server 4: 18 đ
Server 2: 17 đ
Server 3: 17 đ
Server 4: 17 đ
Server 2: 15 đ
Server 3: 15 đ
Server 4: 16 đ
35Tăng Yêu Thích TiktokServer 1: 16 đ
Server 2: 20 đ
Server 1: 14 đ
Server 2: 18 đ
Server 1: 12 đ
Server 2: 15 đ
36Like Bình luận TiktokServer 1: 50 đ
Server 1: 45 đ
Server 1: 40 đ
37Tim Livestream TiktokServer 3: 17 đ
Server 3: 15 đ
Server 3: 14 đ
38Tăng share livestreamServer 3: 55 đ
Server 1: 23 đ
Server 3: 47 đ
Server 1: 21 đ
Server 3: 45 đ
Server 1: 18 đ
39Tăng mắt livestreamServer 2: 30 đ
Server 3: 30 đ
Server 1: 30 đ
Server 5: 25 đ
Server 2: 25 đ
Server 3: 25 đ
Server 1: 25 đ
Server 5: 23 đ
Server 2: 22 đ
Server 3: 20 đ
Server 1: 22 đ
Server 5: 21 đ
40Comment LivestreamServer 2: 800 đ
Server 2: 770 đ
Server 2: 700 đ
41Tim Tiktok Theo ThángServer 2: 50 đ
Server 2: 45 đ
Server 2: 40 đ
42Tăng view Tiktok ThángServer 1: 1 đ
Server 1: 1 đ
Server 1: 1 đ
Dịch vụ Youtube
43Tăng like youtubeServer 1: 50 đ
Server 2: 49 đ
Server 3: 60 đ
Server 1: 47 đ
Server 2: 47 đ
Server 3: 58 đ
Server 1: 45 đ
Server 2: 45 đ
Server 3: 56 đ
44Tăng view Youtube ShortServer 2: 53 đ
Server 3: 50 đ
Server 1: 53 đ
Server 2: 50 đ
Server 3: 45 đ
Server 1: 50 đ
Server 2: 47 đ
Server 3: 39 đ
Server 1: 46 đ
45Tăng commentServer 1: 700 đ
Server 3: 700 đ
Server 4: 850 đ
Server 1: 670 đ
Server 3: 670 đ
Server 4: 830 đ
Server 1: 650 đ
Server 3: 650 đ
Server 4: 790 đ
46Tăng view YoutubeServer 1: 49 đ
Server 4: 42 đ
Server 7: 55 đ
Server 8: 65 đ
Server 11: 43 đ
Server 10: 30 đ
Server 3: 51 đ
Server 2: 65 đ
Server 6: 41 đ
Server 9: 62 đ
Server 12: 30 đ
Server 1: 48 đ
Server 4: 41 đ
Server 7: 54 đ
Server 8: 62 đ
Server 11: 42 đ
Server 10: 29 đ
Server 3: 50 đ
Server 2: 60 đ
Server 6: 40 đ
Server 9: 61 đ
Server 12: 29 đ
Server 1: 47 đ
Server 4: 40 đ
Server 7: 52 đ
Server 8: 60 đ
Server 11: 41 đ
Server 10: 28 đ
Server 3: 48 đ
Server 2: 56 đ
Server 6: 39 đ
Server 9: 59 đ
Server 12: 28 đ
47Tăng sub YoutubeServer 1: 770 đ
Server 2: 400 đ
Server 3: 450 đ
Server 4: 550 đ
Server 1: 750 đ
Server 2: 390 đ
Server 3: 440 đ
Server 4: 530 đ
Server 1: 730 đ
Server 2: 380 đ
Server 3: 430 đ
Server 4: 500 đ
48Tăng 4000 giờ xemServer 5: 550 đ
Server 1: 350 đ
Server 2: 500 đ
Server 3: 730 đ
Server 4: 450 đ
Server 5: 530 đ
Server 1: 330 đ
Server 2: 480 đ
Server 3: 720 đ
Server 4: 430 đ
Server 5: 500 đ
Server 1: 310 đ
Server 2: 460 đ
Server 3: 695 đ
Server 4: 400 đ
49Like Youtube ShortServer 1: 75 đ
Server 2: 50 đ
Server 1: 73 đ
Server 2: 47 đ
Server 1: 70 đ
Server 2: 44 đ
50Tăng like commentServer 2: 70 đ
Server 2: 67 đ
Server 2: 63 đ
51Tích nghệ sĩ YoutubeServer 1: 1200000 đ
Server 1: 1190 đ
Server 1: 1170 đ
Dịch vụ Shopee
52Like đánh giá ShopeeServer 1: 1 đ
Server 1: 1 đ
Server 1: 1 đ
53Tăng Follow ShopeeServer 1: 150 đ
Server 1: 145 đ
Server 1: 140 đ
54Tăng like sản phẩmServer 1: 60 đ
Server 1: 55 đ
Server 1: 50 đ
Dịch vụ Threads
55Tăng Like ThreadsServer 2: 200 đ
Server 2: 190 đ
Server 2: 170 đ
56Tăng Follow ThreadsServer 3: 200 đ
Server 3: 190 đ
Server 3: 170 đ
Dịch vụ Twitter
57Tăng Retweet TwitterServer 1: 700 đ
Server 2: 600 đ
Server 1: 670 đ
Server 2: 570 đ
Server 1: 650 đ
Server 2: 500 đ
58Comment TwitterServer 1: 850 đ
Server 2: 1300 đ
Server 1: 800 đ
Server 2: 1250 đ
Server 1: 750 đ
Server 2: 1200 đ
59Tăng like twitterServer 2: 90 đ
Server 3: 80 đ
Server 1: 60 đ
Server 2: 86 đ
Server 3: 75 đ
Server 1: 57 đ
Server 2: 82 đ
Server 3: 70 đ
Server 1: 53 đ
60Tăng follow twitterServer 2: 200 đ
Server 3: 100 đ
Server 4: 90 đ
Server 2: 190 đ
Server 3: 95 đ
Server 4: 85 đ
Server 2: 180 đ
Server 3: 90 đ
Server 4: 80 đ
61Tăng View TwitterServer 1: 1 đ
Server 2: 6 đ
Server 3: 1 đ
Server 1: 1 đ
Server 2: 5 đ
Server 3: 1 đ
Server 1: 1 đ
Server 2: 5 đ
Server 3: 1 đ
Dịch vụ Telegram
62Tăng reaction telegramServer 1: 30 đ
Server 2: 30 đ
Server 3: 30 đ
Server 1: 27 đ
Server 2: 27 đ
Server 3: 27 đ
Server 1: 24 đ
Server 2: 24 đ
Server 3: 24 đ
63View Bài Viết TelegramServer 1: 3 đ
Server 2: 3 đ
Server 1: 3 đ
Server 2: 3 đ
Server 1: 2 đ
Server 2: 2 đ
64Tăng Member TelegramServer 1: 60 đ
Server 2: 70 đ
Server 3: 45 đ
Server 4: 62 đ
Server 1: 58 đ
Server 2: 69 đ
Server 3: 43 đ
Server 4: 59 đ
Server 1: 55 đ
Server 2: 67 đ
Server 3: 40 đ
Server 4: 55 đ
Dịch vụ Google
65Đánh giá mapServer 3: 35000 đ
Server 3: 34000 đ
Server 3: 32000 đ
Dịch vụ Lazada
66Tăng Follow LazadaServer 1: 250 đ
Server 1: 240 đ
Server 1: 230 đ

Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Chat Messenger
Chat Zalo
Kênh Telegram
Kênh Youtube